architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


Atollen Noordzee

kerstkaart 1981

ontwerp: Jon Kristinsson

20 Atollen in de Noordzee

De Noordzee en de Noordzeebodem bieden een potentiële kans om de economische, ecologische en technologische expansie van Nederland vorm te geven Ons continentaal plat omvat 60.000 km7. Dat is twee keer het oppervlak van Nederland. Hier voor de kust is plaats voor de nieuwe provincie Noordzee. Hier, in een etalage van nieuwe technologie en het oude vakmanschap van baggeren met een grote B, kan Nederland 'anno 2000' de wereld laten zien hoe land wordt gewonnen op zee, hoe visgronden uit zee worden gewonnen en de ecologische visteelt wordt geïntensiveerd en hoe overstromingsgevaar wordt overwonnen.


De atollen hebben een functie voor onder meer:
- Kustbeveiliging
- Kinetische energieopslag (door atollen droog te malen met windmolens ontstaat valhoogte ten opzichte van de zeespiegel)
- Elektriciteitsopwekking uit waterkrachtcentrales met een piekvermogen 8500 Megawatt
- Onbeperkte grind- en zandwinning
- Permanente opslag voor vervuild haven- en rivierensediment
- Viskwekerijen (groene algen zijn geschikt als visvoer)
- Toeristische attractie

De atollen kunnen fungeren als zeewaterbuffers bij extreem hoge waterstanden. De zeespiegelverlaging die dan optreedt is afhankelijk van het aantal en de diameter van de atollen.


Het atollensnoer van Jon Kristinsson (dr.ir. Noor van Andel )
3,00E+05 m binnenwaterlengte van het snoer van atollen = kustlengte Nederland
9,00E+03 m binnenwaterbreedte van het snoer
50 m binnenwaterdiepte vanaf dijkkruin idem
2,00E+04 m waterafstand van de kust gemiddeld
32 m originele diepte voor de aanleg: breng hiermee zandvolumina in evenwicht
0,05 dijktaludhelling
42 m dijkhoogte van voet tot top
2,12E+10 m^3 zandvolume nodig om dijklengte, hoogte & talud te maken
2,16E+10 m^3 zandvolume beschikbaar als diepte onder dijkkruin bereikt is
2 €/m^3 aanlegkosten per m^3 verplaatst zand; dit is de meest onzekere factor!!
2 m vloedstand-ebstand maximaal zonder atollen
125 m turbinediameter 5 MW windturbine
3 weken maximale windstilteperiode te overbruggen
1,05E+11 kWh/jaar electriciteitsverbruik Nederland
4,80E+09 W gemiddeld vermogen windturbines op beide dijken
1,26E+09 W gemiddeld vermogen getijdenturbines
2,13E+16 J energieopslag atollenbinnenwater
1,17E+10 W max. vermogen gedurende langste windstilte
1,20E+10 W gemiddeld elektrisch vermogen Nederland
1,68E+09 W continuevermogen windturbines op de buitendijken
1,17E+10 € invest. indien extra windturbines, spaart centrales en hun onderhoud
2,70E+05 hectare algenkweekoppervlak
50 ton/ha/jaar droge stof/hectare algen
300 €/ton netto opbrengst algen per ton droge stof
4,05E+09 €/jaar opbrengst algen in geld
1,35E+11 opbrengst algen in autokilometers
4,32E+10 kosten van de atollen - de wind- en tij51molens betalen zichzelf
1,17E+10 sparen van centrales door waterkrachtopslag binnen de atollen
4,05E+10 netto opbrengst algenkweek gekapitaliseerd over 10 jaar
-9,01E+09 netto investeringskostenDe visie op de Nederlandse dynamische kust met een Atollensnoer wacht op commentaar .


Enkele schetsen die ik maakte aan de vooravond van het Tulp-congres 5 februari 2008, verduidelijken het ‘out of the box’-idee als aanvulling op de Energie-eilanden-idee als een kerstbezinning uit 1980. De Delta-commissie reageert niet op zulke ondeskundigheid, met andere woorden, het is geen nadere studie waard om Nederland met multifunctionele waterbassins 10 a 15 % te vergroten.Door de oogharen heen kijkend kan elke burgerlijke vernufteling vermoeden, dat het afschrijven van oud baggermateriaal voor de eigen, ondiepe kust en het ontwikkelen van alternatieve zeewering nieuwe kansen biedt . Integraal bedachte duurzame zeewering kan ook elders in de wereld toepassing vinden dus enig creatief wetenschappelijk onderzoek mag wel mijns inziens.Een enkeling zag het wel zitten zoals mijn veelzijdige technische vraagbaak dr.ir. Noor van Andel die is n.i. TUD en eredoctor UvA. Hij ging een weekeinde met zijn rekenmachine aan het werk en constateerde dat 50 miljard € investering lonend was, mits het wateroppervlakte binnen de atollen 4.500 km2 groot was om algen te kunnen kweken en oogsten. Hij heeft in zijn berekening niet opgenomen dat zomerhuisjes en jachthavens ook geld opbrengen.Het opslaan van de elektriciteitsproductie s’nachts die in de spitsuren overdag tegen drievoudige tarief als groene stroom verkocht wordt kan ook binneen de atollen plaats vinden.Dan de logische vraag ,wat doet een architect op de Noordzee ? In 1980 heb ik door vraagstelling van wijlen prins Claus een onderzoek verricht naar duurzame energiewinning en energieopslag binnen Nederland. Dat werden 28 jaar geleden, door wind-en getijdemolens leegbemalen Atollen in de Noordzee en dat blijft nog steeds zo. Innovatieve ideeen in de wetenschap zijn te vergelijken met de bal bij de voetbalclub.

Jon Kristinsson